1.Projekt alapadatok

Projekt megnevezése: Digitális kompetencia fejlesztése
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
Megítélt támogatás: 45,35 Mrd Ft.

Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás időtartama: 2017.01.01 – 2020.12.31.

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra. Ez azonban nem képzelhető el a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá (IKT: Infokommunikációs technológiák) szervezése és a digitális oktatás napi gyakorlattá válása nélkül. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, és ezzel összefüggésben a tanulók digitális kompetenciái fejlődjenek, szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő gyakorlatának megújulására. Ösztönözni kell az IKT eszközök használatát, hogy a köznevelési intézményekben rendelkezésére álló eszközök, módszertani tudás és digitális tartalom a diákok számára is elérhetővé váljanak. Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, és ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú, szükség van az intézmények és a pedagógusok megerősítésére is ezen a területen. A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is.1.Projekt célok

Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése.

Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára

A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének biztosításával

 

III. Projektben vállalt feladatok

1.A tanórák keretében alkalmazandó korszerű technológiájú digitális eszközök ellátottságának fejlesztése

1.1. mobil klienseszközök beszerzése, szükség esetén a feltöltésüket biztosító tároló rendszerekkel együtt, illetve – ahol korábban nem volt ilyen jellegű fejlesztés – megjelenítő eszköz és projektor

1.2. közbeszerzési eljárással beszerzett informatikai eszközök kihelyezésének, telepítésének és üzemeltetésének megszervezése a megvalósíthatósági tanulmányban kidolgozott módszertan alapján

1.3. nem KK fenntartású intézmények fenntartóival együttműködés kialakítása

1.4.WiFi eszközök és router bővítések valamint központi WiFi felügyelethez történő integráció, beleértve a telepítéshez és integrációhoz kapcsolódó feladatokat, továbbá az EduRoam szolgáltatáshoz történő hozzáférést is.

2.Módszertani fejlesztés

2.1. digitális kompetenciafejlesztő programok módszertanának kidolgozása, a programok akkreditálása

2.2. digitális kompetencia fejlesztését szolgáló pedagógus továbbképzési programok kínálatának bővítése

3.Módszertan disszeminációja

3.1. digitális kompetenciafejlesztő pedagógus-továbbképzések szervezése, megvalósítása

3.2. workshopok szervezése

3.3. kiadványok, tájékoztatók készítése